mat3

Matemàtica

Interdisciplinari

També podem parlar de Projectes…

Per una guia eficaç, cal un expert.

Una metodologia alternativa en un Projecte

Replantegem objectius

Un bon plantejament d’un projecte no pot obviar quin és el seu objectiu: evidentment l’objectiu és l’aprenentatge dels estudiants, però en els projectes posem la mirada en com aprenen. Però ens preocupem suficientment del què aprenen?

L’estructura d’un projecte al voltant d’un focus d’interès amb un producte final no sempre garanteix l’assoliment de les competències de totes les matèries implicades. Per això proposem una estructura alternativa en la que l’objectiu principal és el desenvolupament de les competències de cada àmbit així com l’aprenentatge dels continguts curriculars. A més, pensem que el professorat especialista de la matèria (experts) és qui pot guiar d’una manera més exitosa als estudiants en l’assoliment de les pròpies competències i per tant estructurem els projectes a través dels experts.

Producte final versus producte en comú

Produir un producte final no necessàriament hauria de ser l’objectiu últim d’un projecte. La nostra proposta centra el treball al voltant d’un producte en comú entre tots els àmbits implicats. L’alumnat ha de trobar la coherència i la connexió entre tot el què es treballa, però cada expert desenvolupa el seu currículum competencial treballant autonomament al voltant del producte comú.

Garantir l’aprenentatge del currículum competencial

Aquesta estructura del projecte permet minimitzar els enormes esforços en coordinació (un dels talons d’Aquil·les en el treball per projectes), i permet mantenir estructures horàries simples.

Elements essencials de coordinació

És necessari una temporització ajustada que permeti a l’alumnat veure una coherència del seu aprenentatge. Per potenciar aquesta sensació de coherència cal mantenir uns acords bàsics de gestió d’aula: treball en grups cooperatius heterogenis en els que hi haurà connexions entre les tasques que han de fer entre una i altra matèria.

Avaluació

És evident que l’equip docent és l’òrgan col·legiat que ha de prendre decisions conjuntes pel que fa a la millora general de l’aprenentatge dels estudiants, però, per altra banda, cada professor dins del seu àmbit ha de determinar els criteris d’avaluació i els indicadors que li permetin determinar el grau d’assoliment de les competències de la seva matèria així com les estratègies de millora específica. L’avaluació d’un projecte, com l’avaluació de qualsevol àmbit, s’ha de centrar en regular l’aprenentatge competencial dels estudiants.

 

Proyecto CRASH: enseñando cinemática y dinámica en el contexto del análisis pericial de accidentes Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias 15 (2), 2103, 2018

Article Espai, context i creativitat. Aprenentatge de les matemàtiques publicat al número especial de la revista Ciències juny 2017

Article_Interdisciplinary activities in context  i la Presentació ICME13, Hamburg 2016

IME portada

© 2022 mat3

Autor Anders Norén