mat3

Matemàtica

2. Metodologia i gestió d’aula

Grups cooperatius amb tasques individuals. Aprenentatge entre iguals


Es fa una distribució a l’aula en grups cooperatius heterogenis. L’heterogeneïtat s’ha d’intentar d’establir en diferents aspectes: gènere, capacitats, lideratge, implicació, participació,… de manera que a cada grup hauria d’haver algú capaç de liderar l’aprenentatge del grup. Aquest lideratge no es basa en habilitats cognitives sinó socials. Cada membre del grup té un rol assignat. Els rols més habituals son:

  • Responsable de treball. Es preocupa que tothom estigui treballant, ha de ser un líder dinàmic.

  • Responsable de continguts. Es preocupa que tothom hagi entès el què necessita, ajudant, o buscant com ajudar a qui ho necessita.

  • Responsable de material. Vetlla per a què tot el material d’aula es respecti i es preocupa de recordar els companys quin material s’ha de dur a classe.

  • Secretari portaveu. Parla o escriu conclusions generals del grup, si cal. També vehicula les coavaluacions de grup.

Els grups els fa el professorat a partir del coneixement de l’alumnat prioritzant l’heterogeneïtat.

Els propis estudiants trien el rol que volen i es veuen més capaços d’assumir. Tots els rols són importants i estan adreçats, en gran mesura a alimentar l’autoestima de tots els estudiants, per tant evitem posar rols del tipus «capità», «cap de grup» etc. que poden posar en evidència, de manera indirecta suposades mancances d’algun membre del grup. D’altra banda, en alguns casos, es proposen rols explícitament a certs estudiants per tal d’ajudar a desenvolupar certes habilitats. Per exemple, sovint funciona assignar el rol de treball a aquell estudiant que es despista o no treballa el suficient, de manera que en assumir la responsabilitat en el grup respon favorablement.

A cada seqüència didàctica es canvien els grups i s’intenta que tot l’alumnat assumeixi tots i cadascun dels rols.

La part més important i que volem destacar del treball en grups cooperatius és que cada estudiant ha de fer la seva pròpia tasca, en cap cas implica que es faci una única tasca entre tots. S’estableix una connexió entre les 4 tasques individuals de manera que hi hagi sempre una percepció de grup fent realitat una màxima imprescindible: «no hi ha èxit individual sense un èxit col·lectiu». Es tracta de potenciar l’aprenentatge partint sempre de la pròpia creativitat.

torna

© 2021 mat3

Autor Anders Norén